Szukaj
Lista
Region
Region (de)
Produkty
O firmie
W centrum uwagi
Osoby do kontaktu
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

1. Zakres obowiązywania

1.1. Poniższe warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych między kupującym a nami dotyczących sprzedaży i dostawy towarów. Mają one również zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych nawiązywanych w przyszłości, nawet jeśli nie zostaną ponownie wyraźnie uzgodnione. Odbiegające od nich warunki nabywcy, które nie zostały przez nas wyraźnie zaakceptowane, są dla nas niewiążące, nawet jeśli nie wyrazimy wobec nich wyraźnego sprzeciwu. Warunki sprzedaży i dostawy naszej firmy obowiązują także wtedy, gdy przy znajomości sprzecznych z naszymi lub odbiegających od naszych warunków nabywcy bez zastrzeżeń zrealizujemy zamówienie nabywcy.

1.2 Warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie wyłącznie wobec przedsiębiorstw w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), osób prawnych prawa publicznego i oraz wyodrębnionych majątków publiczno-prawnych, natomiast nie mają one zastosowania wobec konsumentów (§ 13 BGB).

1.3. Indywidualne uzgodnienia dokonane z nabywcą w poszczególnych przypadkach mają zawsze pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami sprzedaży i dostawy. Treść takich uzgodnień wymaga pisemnej umowy lub pisemnego potwierdzenia z naszej strony.

1.4. Istotne prawnie oświadczenia i powiadomienia, które mają zostać nam przekazane przez nabywcę po zawarciu umowy (np. powiadomienia o wadach, oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, a także wyznaczenie terminów), muszą mieć formę tekstową zgodnie z § 126 b BGB, aby były skuteczne. Dotyczy to również odstąpienia od tej klauzuli w formie tekstowej.

1.5. Odniesienia do ważności przepisów ustawowych służą wyłącznie wyjaśnieniu. Przepisy ustawowe obowiązują zatem również bez takiego wyjaśnienia, chyba że zostaną one bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych Warunkach sprzedaży i dostawy.

2. Zawarcie umowy

2.1. Zamówienie nabywcy traktowane jako oferta zawarcia umowy kupna możemy przyjąć w ciągu dwóch tygodni przez wysłanie potwierdzenia zamówienia lub wysłanie zamówionych towarów w tym samym terminie.

2.2. W celu przeprowadzenia kontroli kredytowej nabywcy jesteśmy uprawnieni do sprawdzania jego zapisanych danych adresowych oraz danych dotyczących wypłacalności, włącznie z danymi uzyskanymi metodami matematyczno-statystycznymi przez firmy Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Niemcy; Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen, Niemcy; oraz Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt, o ile w wiarygodny sposób przedstawimy nasz uzasadniony interes. W celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego gromadzimy lub wykorzystujemy wartości prawdopodobieństwa, przy których obliczaniu uwzględniane są między innymi dane adresowe.

2.3. Nasze oferty pozostają niewiążące, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako takie. Ma to również zastosowanie, jeśli dostarczyliśmy kupującemu katalogi, dokumentację techniczną – rysunki, plany, obliczenia, odniesienia do norm DIN, inne opisy produktów lub dokumenty – w tym w formie elektronicznej.

2.4. Akceptacja przez nas może zostać zadeklarowana w formie tekstowej zgodnie z § 126 b BGB (np. poprzez potwierdzenie zamówienia) lub poprzez dostawę towarów do nabywcy.

2.5. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem, jesteśmy gotowi udzielić wszelkich porad wymaganych przez nabywcę, które mogą być przez niego wymagane, jako dodatek do opisów produktów i instrukcji montażu, ale bez takiego obowiązku. Wszelkie szczegóły i informacje, jak również wszelkiego rodzaju zastosowania nie zwalniają nabywcy z obowiązku przeprowadzenia własnych testów w celu określenia przydatności produktów do zamierzonych procesów i celów. Przekazane przez nas szczegóły i informacje nie są wiążące i nie uzasadniają odrębnego stosunku umownego ani dodatkowych zobowiązań względem zawartej umowy sprzedaży i dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie (wystarczy forma tekstowa zgodna z § 126 b BGB).

3. Warunki płatności – ceny

3.1. O ile w indywidualnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, nasze ceny aktualne w momencie zawarcia umowy obowiązują na zasadzie loco fabryka (EXW zgodnie z Incoterms 2020) loco magazyn. Nasze ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT. Kwota podatku od wartości dodanej jest wyszczególniana na fakturze oddzielnie, w ustawowej wysokości właściwej na dzień wystawienia faktury. O ile nie zawarto umowy o stałej cenie, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania uzasadnionych korekt cen w związku ze zmianami kosztów płac, surowców, materiałów i dystrybucji w przypadku dostaw realizowanych trzy miesiące po zawarciu umowy lub później.

3.2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej nabywca ponosi koszty transportu loco magazyn oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia transportowego wymaganego przez nabywcę. Wszelkie opłaty celne, prowizje, podatki lub inne opłaty publiczne ponosi nabywca. Jeśli przesyłka zostanie zrealizowana przy użyciu palet wielokrotnego użytku, zostaną one jedynie wypożyczone nabywcy; nabywca zobowiązuje się do właściwego zwrotu lub wymiany takich palet.

3.3. Cena zakupu jest należna i płatna bez potrąceń w ciągu 10 dni od wystawienia faktury i dostawy towarów. Rabaty gotówkowe nie są dozwolone, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie między nami a nabywcą. Płatność nie zostanie uznana za dokonaną, dopóki nie będziemy dysponować daną kwotą.

3.4. Po upływie powyższego terminu płatności uznaje się, że nabywca popada w stan zaległości bez konieczności wysyłania osobnego powiadomienia. Cena zakupu będzie oprocentowana według obowiązującej stawki ustawowej w okresie zaległości. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych spowodowanych opóźnieniem.

3.5. Nabywcy przysługuje prawo do potrącania jakichkolwiek kwot od sumy płatności, także w przypadku zgłoszenia reklamacji lub roszczeń wzajemnych, wyłącznie wtedy, gdy roszczenia te zostaną potwierdzone prawnie, uznane przez nas lub są bezsporne. Nabywca ma prawo zastawu na rzeczy do czasu uregulowania należności tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. W stosunku do nabywcy jesteśmy uprawnieni do skorzystania z prawa zastawu na rzeczy z tytułu wszelkich wierzytelności wynikających z relacji handlowej z nabywcą.

3.6. Jeśli nasze roszczenie dotyczące ceny zakupu jest zagrożone niezdolnością nabywcy do zapłaty po zawarciu umowy, jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania i, w razie potrzeby, do odstąpienia od umowy (§ 321 BGB).

4. Dostawa, termin spełnienia świadczenia i opóźnienie dostawy

4.1. Terminy dostaw lub okresy, które nie zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące, są jedynie niewiążącymi informacjami. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się na zasadzie loco fabryka (EXW zgodnie z Incoterms 2020) z magazynu Hermaringen, który jest również miejscem wykonania umowy. Podany przez nas czas dostawy rozpoczyna się dopiero po wyjaśnieniu kwestii technicznych. Podobnie nabywca jest zobowiązany do prawidłowego i terminowego wypełnienia wszystkich zobowiązań po jego stronie. Zastrzegamy sobie prawo do obrony z tytułu niewykonania umowy.

4.2. W przypadku gdy przyczyną zawinionego przez nas opóźnienia dostawy jest rażące lub umyślne naruszenie umowy bądź zawinione przez nas lekkie zaniedbanie istotnego obowiązku umownego, przy czym zawinienie naszych przedstawicieli lub pomocników przypisuje się nam, odpowiadamy zgodnie z ustawowymi przepisami w wymiarze ograniczonym do odpowiedzialności za przewidywalne, typowe szkody.

4.3. Opóźnienie dostawy, za które ponosimy odpowiedzialność, a które wynika wyłącznie z zawinionego naruszenia nieistotnego zobowiązania umownego, ogranicza roszczenie odszkodowawcze nabywcy do 25% wartości towaru.

4.4. W przypadku całkowitego lub częściowego uniemożliwienia nam wypełnienia naszych zobowiązań z powodu działania siły wyższej będziemy zwolnieni z wypełniania naszych zobowiązań umownych do momentu ustania działania siły wyższej. Niezwłocznie poinformujemy o tym nabywcę, o ile nie zostanie on również pozbawiony możliwości wykonania umowy w wyniku działania siły wyższej. Brak możliwości odpowiedniego zaopatrzenia w media, takie jak energia elektryczna, ogrzewanie itp., a także strajki i blokady, wybuch epidemii lub pandemii oraz ataki terrorystyczne, trzęsienia ziemi lub susze – o ile nie są krótkotrwałe ani nie wynikają z naszej winy – będą uznawane za zdarzenia siły wyższej. W przypadku wystąpienia siły wyższej jesteśmy uprawnieni do przesunięcia terminu dostawy. W związku z tym nabywca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy ani do żądania odszkodowania, a nasza odpowiedzialność jest wyłączona. Jeśli realizacja dostawy nie jest możliwa w rozsądnym terminie lub jeśli nabywca może wiarygodnie wykazać, że późniejsza dostawa nie jest dla niego uzasadniona, ma on prawo odstąpić od umowy. Wszelkie roszczenia nabywcy wykraczające poza powyższe, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, są wykluczone.

5. Odbiór

5.1. Nabywca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności, których wymaga odbiór naszej dostawy. W przypadku zawinionego naruszenia tego zobowiązania przez nabywcę odpowiada on wobec nas za ewentualne dodatkowe koszty, przy czym zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

5.2. Jeżeli nabywca spóźni się z odbiorem dostawy o ponad 14 dni, ustalimy pisemnie dodatkowy 14-dniowy termin na odbiór, jednocześnie zawiadamiając, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu nie zgodzimy się na późniejszy odbiór towaru. Jeżeli nabywca pozwoli na bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu dodatkowego, na podstawie pisemnego oświadczenia będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy sprzedaży lub zażądania świadczenia z tytułu niespełnienia umowy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest konieczne, jeżeli nabywca w dalszym ciągu odmawia odbioru towaru lub gdy jest oczywiste, że również w dodatkowym terminie nie będzie w stanie za niego zapłacić.

5.3. Przysługuje nam wówczas prawo do dochodzenia utraconego zysku w wysokości 10% uzgodnionej ceny sprzedaży, o ile nabywca nie wykaże, że ponieśliśmy mniejszą szkodę. Niezależnie od tego jesteśmy uprawnieni do wykazania wyższej szkody i dochodzenia wyższego odszkodowania.

6. Rękojmia

6.1. Roszczenia nabywcy z tytułu wad są ważne tylko wówczas, jeśli wywiązał się on z obowiązku kontroli towaru i zgłoszenia reklamacji zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Jeżeli nabywca dokona zmian w naszych produktach, nie będzie przestrzegać naszych wytycznych dotyczących eksploatacji, montażu i konserwacji bądź będzie ich przestrzegać w niedostatecznym zakresie lub zastosuje niezatwierdzone przez nas części lub materiały eksploatacyjne, nasze zobowiązania z tytułu rękojmi ulegają unieważnieniu, o ile nabywca nie wykaże, że wady nie wynikają z jednej z tych okoliczności. W przeciwnym razie obowiązują nasze instrukcje montażu i warunki gwarancji.

6.2. Jeżeli występuje zawiniona przez nas wada towaru, jesteśmy zobowiązani – z wykluczeniem prawa nabywcy do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu – do wykonania działań naprawczych, chyba że przepisy ustawowe umożliwiają nam odmowę podjęcia tych działań.

6.3. Nabywca musi wyznaczyć nam stosowny termin na wykonanie działań naprawczych. Działania naprawcze mogą polegać na usunięciu wady (naprawa) lub dostarczeniu nowego towaru. W przypadku usunięcia wady poniesiemy wszelkie wymagane wydatki z tym związane, o ile wydatki te nie wzrosną one ze względu na to, że towar objęty umową znajduje się w miejscu innym niż miejsce wykonania umowy. Nie będziemy akceptować roszczeń o zwrot kosztów, jeśli nasz wadliwy produkt zostanie połączony z inną rzeczą w taki sposób, że powstanie nowy cel funkcjonalny. Według naszego racjonalnego uznania będziemy uprawnieni do określenia rodzaju późniejszego świadczenia. Wszelkie działania naprawcze z naszej strony następują bez uznania prawnego zobowiązania, chyba że wada została przez nas uznana. Jeżeli działania naprawcze nie przyniosą spodziewanego skutku, nabywca według własnego uznania może zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Naprawę uznaje się za zakończoną niepowodzeniem po drugiej nieudanej próbie, chyba że ze względu na charakter przedmiotu umowy stosowne są dalsze próby i są one możliwe do zaakceptowania przez nabywcę.

6.4. Nabywca może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu wady zgodnie z przepisami ustawowymi dopiero wówczas, gdy działania naprawcze okażą się bezskuteczne. Nabywca nie jest uprawniony do żądania odszkodowania lub obniżenia ceny sprzedaży w przypadku nieznacznych wad.

6.5. Roszczenia nabywcy z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dostarczenia towarów do jego siedziby, jeżeli zostały one wykorzystane do prac budowlanych zgodnie z normalnym sposobem ich użytkowania i spowodowały ich wadliwość. Dotyczy to także roszczeń nabywcy dotyczących odszkodowania lub odszkodowania zamiast świadczenia, a także roszczeń z tytułu wszelkich innych szkód obejmujących dobra prawne nabywcy, które powstały w wyniku wady, natomiast nie dotyczy to utraty życia, uszkodzenia ciała ani uszczerbku na zdrowiu nabywcy ani sytuacji, gdy ponosimy odpowiedzialność za wadę ze względu na umyślne działanie lub rażące niedbalstwo – także ze strony naszych przedstawicieli.

6.6. Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzeń powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku wadliwej lub niedbałej obsługi nieodpowiedniego sprzętu lub nieodpowiedniej jakości wody, lub nieprawidłowego montażu. Ponadto roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku wpływu chemicznego lub elektrochemicznego na nasze produkty, chyba że ponosimy za nie odpowiedzialność. Nasza rękojmia lub odpowiedzialność będzie w szczególności nieważna, jeśli akcesoria, które nie zostały przez nas zatwierdzone, zostaną zainstalowane z naszymi produktami. Wyjątek ma zastosowanie tylko wtedy, gdy rękojmia lub odpowiedzialność nie wynika w sposób oczywisty z jednego z wyżej wymienionych powodów wyłączenia.

7. Odpowiedzialność

7.1. O ile w niniejszych Warunkach sprzedaży i dostawy, w tym w poniższych postanowieniach, lub w odrębnej pisemnej umowie między nami a nabywcą nie określono inaczej, ponosimy odpowiedzialność – niezależnie od przyczyny prawnej – w przypadku naruszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

7.2. W zakresie, w jakim umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania naruszymy zobowiązanie umowne lub istotne zobowiązanie umowne w wyniku zwykłego zaniedbania, nasze zobowiązanie do zapłaty odszkodowania będzie ograniczone do przewidywalnej szkody, która jest typowa dla umowy. Istotne zobowiązania umowne to takie zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu nabywca zwyczajowo może polegać. We wszystkich przypadkach innych nieznacznie niedbałych naruszeń obowiązków – z wyjątkiem tych wymienionych w § 4.3. – nasza odpowiedzialność będzie wyłączona.

7.3. Przepisy poprzednich paragrafów mają zastosowanie do wszystkich roszczeń odszkodowawczych (w szczególności odszkodowania oprócz świadczenia i odszkodowania zamiast świadczenia) i niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności w razie wad, naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego lub niedozwolonego działania. Mają one zastosowanie także do roszczeń o odszkodowanie z tytułu daremnych nakładów. Odpowiedzialność za opóźnienia w dostawie ustalana jest jednak wyłącznie na podstawie § 4 niniejszych Warunków sprzedaży i dostawy. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma wpływu na naszą nieograniczoną odpowiedzialność wynikającą z umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o odpowiedzialności z tytułu wad produktu, jakiejkolwiek rękojmi lub utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

7.4. Powyższe regulacje nie powodują przesunięcia ciężaru dowodu na niekorzyść nabywcy.

8. Zastrzeżenie prawa własności, korzystanie z naszej własności intelektualnej

8.1. Niniejszym zastrzegamy sobie prawo własności, prawa autorskie i wszelkie inne prawa do wykorzystania wszystkich zdjęć, obliczeń, rysunków i innych dokumentów. Nabywca może przekazać je osobom trzecim wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą.

8.2. Przedmiot dostawy pozostaje naszą własnością do momentu, w którym wszystkie nasze roszczenia wobec nabywcy wynikające ze stosunków handlowych zostaną zaspokojone.

8.3. Nabywca jest uprawniony do przetworzenia lub przerobienia przedmiotu dostawy („przetworzenie”). Przetwarzanie to następuje na naszą rzecz. Zastrzeżenie prawa własności obejmuje produkty powstałe w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych produktów w ich pełnej wartości, przy czym jesteśmy uważani za producenta. W przypadku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów z produktami osoby trzeciej, których prawo własności zostaje zachowane, nabywamy prawo współwłasności do takich przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów proporcjonalnie do wartości faktur. W przeciwnym razie do produktu końcowego stosuje się te same zasady, co do towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia prawa własności. W zakresie, w jakim nabywamy własność lub współwłasność, będziemy przechowywać towary w sposób bezpieczny dla nabywcy, z należytą starannością i dbałością starannego przedsiębiorcy.

8.4. W przypadku zbycia przedmiotu dostawy lub nowego towaru nabywca przenosi swoje roszczenie z tytułu odsprzedaży w stosunku do swojego odbiorcy z wszystkimi dodatkowymi prawami w celu zabezpieczenia na nas bez konieczności składania dodatkowych specjalnych oświadczeń. Wyraźnie akceptujemy to przeniesienie. Przeniesienie to dotyczy także wszelkich należności. Przeniesienie ma jednak zastosowanie wyłącznie do kwoty odpowiadającej cenie przedmiotu dostawy wskazanej przez nas na fakturze. Przeniesiona na nas część należności musi zostać zaspokojona w pierwszej kolejności.

8.5. Jeżeli nabywca połączy przedmiot dostawy lub nowy towar z nieruchomościami gruntowymi, wówczas przenosi, bez konieczności składania dodatkowego specjalnego oświadczenia, także swoją wierzytelność przysługującą mu z tytułu wynagrodzenia za połączenie, w wysokości kwoty odpowiadającej cenie przedmiotu dostawy wskazanej przez nas na fakturze. Wyraźnie akceptujemy również to przeniesienie.

8.6. Do odwołania nabywca jest upoważniony do ściągania przeniesionych na nas wierzytelności. Nabywca niezwłocznie przekaże płatności z tytułu przeniesionych na nas wierzytelności do wysokości zabezpieczonej wierzytelności. W razie uzasadnionego interesu, w szczególności w przypadku opóźnienia płatności, wstrzymania płatności, wszczęcia postępowania upadłościowego, protestu wekslowego lub uzasadnionych podejrzeń o nadmierne zadłużenie lub grożącą niewypłacalność nabywcy mamy prawo do odwołania upoważnienia nabywcy do sciągania wierzytelności. Ponadto po uprzednim zawiadomieniu i z zachowaniem stosownego terminu możemy ujawnić przeniesienie wierzytelności, zbyć przeniesione na nas wierzytelności oraz zażądać, by nabywca ujawnił swoim odbiorcom przeniesienie wierzytelności na nas. W przypadku uprawdopodobnienia uzasadnionego interesu nabywca jest zobowiązany do udzielenia nam wszelkich informacji niezbędnych do dochodzenia jego praw wobec odbiorców oraz przekazania niezbędnych dokumentów.

8.7. W czasie obowiązywania zastrzeżenia prawa własności nabywca nie ma prawa do zastawiania towaru ani przenoszenia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. W razie zastawienia, konfiskaty lub innych dyspozycji bądź ingerencji osób trzecich nabywca ma obowiązek nas o tym niezwłocznie poinformować. Odsprzedaż przedmiotu dostawy lub nowego towaru jest dozwolona tylko handlarzom w ramach zwykłej działalności gospodarczej i tylko pod warunkiem, że płatność równowartości przedmiotu dostawy nastąpi na rzecz nabywcy. Nabywca ma obowiązek uzgodnić także z odbiorcą, że odbiorca nabywa prawo własności dopiero w momencie zapłaty.

8.8. O ile wartość wszystkich przysługujących nam możliwych do zrealizowania zabezpieczeń przekracza wysokość zabezpieczonych roszczeń o ponad 10%, na życzenie nabywcy zwolnimy odpowiednią część zabezpieczeń. Wymagania określone w poprzednim zdaniu uznaje się za spełnione, gdy wartość szacunkowa przysługujących nam zabezpieczeń osiąga lub przewyższa 150% wartości zabezpieczonych roszczeń. Przysługuje nam prawo wyboru zwalnianego zabezpieczenia.

8.9. W razie naruszenia zobowiązań przez nabywcę, w szczególności w przypadku opóźnienia płatności, jesteśmy uprawnieni, także bez wyznaczania terminu, do zażądania wydania przedmiotu dostawy lub nowego towaru lub – ewentualnie po wyznaczeniu terminu – do odstąpienia od umowy. Nabywca w takim przypadku jest zobowiązany do wydania przedmiotu dostawy lub nowego towaru. Żądanie wydania przedmiotu dostawy lub nowego towaru nie stanowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

9. Ochrona danych, poufność

9.1 Realizacja umów zawartych między nami a nabywcą następuje przy zachowaniu przepisów ustawowych, takich jak niemiecka federalna ustawa o ochronie danych (BDSG), niemiecka ustawa o telemediach (TTDSG) oraz europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Zapewniamy, że przechowywane dane będą przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego. Ponadto dane będą przekazywane wyłącznie zewnętrznym dostawcom usług zgodnie z przepisami o ochronie danych. W razie potrzeby zawrzemy odrębne umowy, w których zewnętrzni dostawcy usług zobowiążą się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych. W ramach naszego uzasadnionego interesu wymieniamy informacje o zdolności kredytowej w INDUS Holding AG, Kölner Straße 32, 51429 Bergisch Gladbach i powiązanymi z nami spółkami, a także z agencjami kredytowymi. W tym kontekście odnosimy się do najnowszej wersji oświadczenia o ochronie danych opublikowanego na naszej stronie internetowej pod adresem www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

9.2. Obie strony umowy zobowiązują się do poufnego traktowania informacji i danych pochodzących z ich wzajemnych stosunków handlowych. W przypadku naruszenia zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i podjęcia działań na mocy prawa karnego.

9.3. Obowiązek zachowania poufności wobec nabywcy nie ma zastosowania do spółek powiązanych z nami w rozumieniu § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) lub w przypadku, gdy treść umowy/informacji jest już znana lub ogólnie dostępna.

10. Właściwość miejscowa sądu, obowiązujące prawo

10.1. Miejscem wykonania umowy i właściwością miejscową sądu w zakresie dostaw i płatności oraz wszelkich sporów między nami a nabywcą wynikających z umów zawartych między nami a nabywcą jest siedziba naszej firmy. To samo dotyczy dostaw międzynarodowych wynikających ze stosunków umownych. Jesteśmy jednak upoważnieni do zaskarżania nabywcy przed sądem właściwym dla niego.

10.2. Stosunki między stronami umowy są regulowane wyłącznie prawem obowiązującym w Republice Federalnej Niemiec. Stosowanie umów międzynarodowych dotyczących sprzedaży towarów oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyłączone.

10.3. Moc obowiązującą ma wyłącznie treść naszych „Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw” w języku niemieckim, nawet jeśli istnieją wersje w innych językach.

11. Postanowienia różne

11.1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy są lub staną się w całości lub w części nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.

11.2. Strony uzgadniają, że w miejsce nieważnego, bezskutecznego lub niewykonalnego postanowienia należy wprowadzić ważne i wykonalne postanowienie, którego skutek będzie jak najbardziej zbliżony do celu gospodarczego, do którego strony umowy dążyły w przypadku nieważnego, bezskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.

Data: czerwiec 2023 r.