Suchen
Region (de)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

I. Tillämpningsområde

1. Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla avtal gällande köp och leverans av varor som ingås mellan köparen och oss. De ska även gälla för alla framtida affärsrelationer, även om de inte uttryckligen överenskoms på nytt. Avvikande villkor från köparens sida, som vi inte uttryckligen samtycker till, är inte bindande för oss, även om vi inte uttryckligen motsätter oss dem. Våra försäljnings- och leveransvillkor gäller även om köparens beställning utförs ovillkorligt, med kännedom om köparens motsatta eller avvikande villkor.

2. Muntliga sidoavtal är enbart bindande för oss om vi har bekräftat sådana skriftligen. För att upphäva kravet på skriftlig form krävs en skriftlig överenskommelse.

3. Försäljnings- och leveransvillkoren gäller endast företag enligt den innebörd som avses i § 14 i den tyska civillagen (Bundesgesetzbuch, BGB), offentligrättsliga juridiska personer och offentligrättsliga fondtillgångar, men inte konsumenter (§ 13 BGB).

II. Avtalets ingående

1. En beställning från köparens sida, som kan kvalificeras som ett anbud om att ingå ett köpavtal, kan accepteras av oss inom två veckor genom att vi skickar en orderbekräftelse eller genom att vi skickar de beställda produkterna inom samma tidsperiod.

2. Vi äger rätt att i syfte att kreditkontrollera köparen ta del av adress- och kreditvärdighetsuppgifter, inklusive sådana som tagits fram med hjälp av matematiska statistiska metoder, från företagen Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Creditreform, Stuttgart, Tyskland, Aalen och Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt, förutsatt att vi på ett trovärdigt sätt har påvisat vårt legitima intresse. Vi samlar in eller använder sannolikhetssiffror i syfte att fastställa grunden för, genomförandet av eller avslutandet av ett avtalsförhållandena; bland annat adressuppgifter inhämtas.

3. Våra erbjudanden är fria och utan skyldigheter, såvida vi inte uttryckligen har betecknat dem som bindande.

4. För alla illustrationer, beräkningar, ritningar och annan dokumentation förbehåller vi oss våra äganderättigheter, upphovsrättigheter och andra skyddade rättigheter. Köparen äger enbart rätt att vidarebefordra dessa till utomstående efter vårt skriftliga medgivande, oberoende av om vi har märkt dem som konfidentiella eller ej.

III. Betalningsvillkor – priser

1. Våra priser gäller från fabrik utan förpackning, såvida inget annat anges i orderbekräftelsen. Lagstadgad mervärdesskatt ingår inte i våra priser. Denna anges separat i fakturan till den lagstadgade procentsatsen på dagen för fakturering.

2. Rabattavdrag är enbart tillåtet med ett särskilt skriftligt avtal mellan oss och köparen. Köpesumman ska erläggas utan avdrag omedelbart när den faktura som mottagits av köparen förfaller till betalning, såvida ingen annan betalningsfrist anges i orderbekräftelsen. En betalning anses ha ägt rum först när beloppet har kommit oss tillhanda. Vid betalning med check anses betalningen ha gjorts först när checken har lösts in.

3. Om köparen dröjer med en betalning gäller de lagstadgade bestämmelserna.

4. Köparen är endast berättigad till avräkning, även om klagomål eller motkrav görs gällande, om motkravet har laga kraft, har erkänts av oss eller är ostridigt. Köparen äger endast rätt att utöva en kvarhållanderätt om vederbörandes motkrav utgår från samma avtalsförhållande. Vi äger rätt att utöva en kvarhållanderätt som grundar sig i alla krav som uppstår i samband med affärsrelationen till köparen.

IV. Leverans, leveranstider och försening

1. Leveranstider eller tidsfrister som inte uttryckligen överenskommits som bindande är uteslutande icke bindande angivelser. Den leveranstid som anges av oss inleds först när de tekniska frågorna har utretts. Köparen är likaledes skyldig att uppfylla alla sina skyldigheter på rätt sätt och i tid. Vi förbehåller oss rätten att invända mot ett ouppfyllt avtal.

2. Vi är ansvariga för förseningar i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna, om köparen till följd av en leveransfördröjning från vår sida, äger rätt att göra gällande att intresset för vidare avtalsuppfyllelse inte lägger föreligger, om vi har garanterat en leveransfrist eller om leveransfördröjningen beror på ett avtalsbrott från vår, våra representanters eller ombuds sida, som är uppsåtligt eller beror på grov oaktsamhet.

3. I det fall en leveransförsening uppstår, som vi, våra företrädare eller ombud har orsakat, och som beror på grov oaktsamhet eller uppsåtligt avtalsbrott eller på ett mindre allvarligt åsidosättande av en grundläggande avtalsförpliktelse från vår sida, ansvarar vi enligt de lagstadgade bestämmelserna, med förbehållet att i detta fall är vårt skadeståndsansvar begränsat till förutsebara, typiskt förekommande skador.

4. Köparens återstående lagstadgade anspråk och rättigheter, förutom skadeståndsanspråk på grund av försenad leverans som vi ansvarar för, påverkas inte. Om åsidosättande av en icke-väsentlig avtalsförpliktelse från vår sida till följd av oaktsamhet leder till en försening av leveransen till köparen ska skadeersättningen begränsas till 25 % av leveransvärdet.

V. Riskövergång – transport/förpackning

1. Lastning och transport är oförsäkrade på köparens risk "från lager” eller ”från fabrik”, såvida inget annat anges i orderbekräftelsen. Vi strävar efter att efterkomma köparens önskemål och intressen avseende leveransmetod och transportväg; eventuella kostnader som tillkommer till följd härav – även om fraktfri leverans överenskommits – ska bäras av köparen.

2. Vi tar inte med oss transport- och annat förpackningsmaterial i enlighet med den tyska förpackningslagen, Verpackungsverordnung, med undantag för lastpallar. Köparen svarar för bortskaffning av förpackningen på egen bekostnad.

3. Om transporten fördröjs enligt köparens önskemål eller genom köparens förskyllan, förvarar vi varorna på köparens risk och bekostnad. I detta fall motsvarar uppvisande av fraktberedskap en faktisk frakt.

4. På köparens begäran och bekostnad försäkrar vi leveransen med en transportförsäkring.

5. Vi har rätt att när som helst göra delleveranser av varor och tjänster, förutsatt att detta är rimligt för köparen.

VI. Leveransmottagning

1. Köparen är skyldig att agera på ett sådant sätt att leveransen kan genomföras. I det fall denna skyldighet åsidosätts av köparen ansvarar köparen för att ersätta oss för eventuella extra utgifter, och vi förbehålller oss rätten att framföra ytterligare skadeersättningsanspråk.

2. Om köparen dröjer med att ta emot leveransen i mer än 14 dagar kommer vi att skriftligen att ange en förlängd tidsfrist om 14 dagar för mottagning, och samtidigt meddela att mottagandet avvisats om den inte kunnat genomföras fram till det att fristen löper ut. Om den angivna förlängda tidsfristen löper ut utan åtgärd från köparens sida, äger vi rätt att frånträda köpeavtalet genom ett skriftligt meddelande om detta, eller att debitera tjänsten på grund av bristande avtalsuppfyllelse. Om köparen under längre tid vägrar att ta emot leveransen eller om köparen vet med sig att man inte har förmåga att erlägga köpeskillingen trots en förlängd tidsfrist, behöver en förlängd tidsfrist inte anges.

3. Vi äger då rätt till ersättning för vår förlorade vinst med 10 % av den överenskomna köpeskillingen, förutsatt att köparen inte kan påvisa att vi har åsamkats en mindre förlust. Oaktat detta äger vi rätt att påvisa och göra gällande en skada till ett högre belopp.

VII. Garanti

1. Anspråk rörande från köparens sida kan endast göras gällande om köparen på ett korrekt sätt har uppfyllt sin skyldighet att undersöka varan och meddela fel enligt 377 § i den tyska handelslagen (Handelsgesetzbuch). Om köparen utför ändringar på våra produkter, inte följer våra anvisningar rörande drift, montering och underhåll, helt eller delvis, eller inte använder delar eller förbrukningsmaterial som har godkänts av oss, blir vår garantiförpliktelse ogiltig, såvida köparen inte kan visa att felet inte beror på någon av dessa omständigheter. I övrigt gäller våra respektive monteringsanvisningar och garantivillkor.

2. I det fall ett fel på en vara orsakas av oss är vi skyldiga att, frånsett köparens rätt att frånträda avtalet eller att sätta ned köpeskillingen, att utföra en kompletterande åtgärd, såvida vi inte har rätt att vägra utföra en kompletterande åtgärd på grund av lagstadgade bestämmelser.

Köparen måste bereda oss en rimlig tidsfrist för kompletterande åtgärd. Den kompletterande åtgärden kan utföras genom att avhjälpa felet (omarbete) eller genom att leverera en ny vara. Vid korrigering av felet ska vi bära de nödvändiga utgifterna i den utsträckning de inte ökar på grund av att avtalsföremålet är beläget på en annan plats än platsen för uppfyllelsen. Vi äger rätt att efter eget gottfinnande avgöra vilken typ av kompletterande åtgärd som ska tillhandahållas. Eventuell kompletterande åtgärd från vår sida utförs utan erkännande av någon lagstadgad skyldighet, såvida inte felet har erkänts av oss.

Om en kompletterande åtgärd misslyckas kan köparen efter eget gottfinnande begära nedsättning av köpeskillingen (minskning) eller frånträda avtalet. Förbättringen ska anses ha misslyckats i och med det andra icke framgångsrika försöket, såvida inte ytterligare försök till förbättring anses skäliga inom ramen för syftet med avtalet, och ur köparens synvinkel.

Krav på skadestånd i enlighet med lagstadgade bestämmelser på grund av felet kan endast göras gällande från köparens sida om en kompletterande åtgärd har misslyckats.

Köparen har inte rätt till ersättning för skadeståndsanspråk eller nedsättning av köpeskillingen vid obetydliga fel eller brister.

3. Köparens rättigheter på grund av fel på köpta varor upphör att gälla 5 år efter leveransen till köparen, om de har använts för en byggkonstruktion enligt normalt användningssätt och orsakat fel. Detta gäller även för köparens anspråk på skadeersättning eller skadeersättning i stället för tjänst, samt för alla ytterligare skador på köparens rättigheter, som har orsakats på grund av felet, men inte i händelse av skador på köparens liv eller hälsa , eller om felet har uppstått uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet – inklusive från våra ombuds sida.

VIII. Ansvar

1. Vi är ansvariga i fall av uppsåt eller grov oaktsamhet – detta gäller även våra företrädare och ombud – samt i alla händelser vid fall av skador på liv eller hälsa enligt lagstadgade bestämmelser. Vid grov oaktsamhet är vårt ansvar begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador, såvida inget av undantagen i punkt 1 eller punkt 3 i detta avsnitt 1 föreligger. Vidare är vi endast ansvariga enligt produktansvarslagen eller på grund av felaktigt åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser) eller i den utsträckning som vi medvetet har dolt felet eller har antagit en garanti för kvaliteten på det köpta föremålet. Anspråket på skadeersättning för åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser begränsas dock till den typ av skador som är avtalstypiska och förutsebara, såvida inte något av de undantagsfall som anges i punkt 1 eller punkt 3 i detta avsnitt 1 föreligger.

2. Bestämmelserna i föregående avsnitt 1 ska tillämpas på alla skadeersättningsanspråk (i synnerhet för skadeersättning vid sidan av tjänsten och skadeersättning i stället för tjänsten) oavsett rättslig grund, särskilt på grund av fel, åsidosättande av skyldigheter som följer av utomobligatorisk förpliktelse eller av skadeståndsgrundande händelse. De ska även gälla kravet på ersättning för obetydliga utgifter. Ansvaret för försenad leverans bestäms emellertid i enlighet med punkt IV i dessa försäljnings- och leveransvillkor.

3. En förändring av bevisbördan till köparens nackdel är inte förenligt med ovanstående bestämmelser.

IX. Äganderättsförbehåll

1. Leveransen ska förbli vår egendom tills alla anspråk på köparen som uppkommit genom affärsrelationen har uppfyllts.

2. Köparen får bearbeta eller omvandla leveransen ("bearbetning”). Bearbetningen utförs för oss. Om värdet på den leverans som tillhör oss är mindre än värdet på varor och/eller bearbetning som inte tillhör oss erhåller vi emellertid samäganderätt till den nya varan i förhållande till värdet (bruttofakturavärdet) av den bearbetade leveransen till värdet av de andra bearbetade varorna och/eller bearbetningen vid tidpunkten för bearbetningen. Under förutsättning att vi enligt ovanstående inte erhåller samäganderätt till den nya varan är vi och köparen överens om att köparen kommer att ge oss samäganderätt till den nya varan i förhållande till värdet (bruttofakturavärdet) av den levererade vara som tillhör köparen till de andra bearbetade varorna vid tidpunkten för bearbetningen. Ovanstående mening gäller i fall av oskiljaktig inkorporering eller anslutning av leveransen till varor som inte tillhör oss. I den utsträckning vi förvärvar äganderätt eller samäganderätt förvaltar vi denna åt köparen med vederbörlig omsorg.

3. I det fall leveransvaran eller den nya varan avyttras frånsäger sig köparen sitt anspråk från avyttringen gentemot sin kund, med alla ytterligare rättigheter, och överför det till oss, utan att ytterligare förklaring krävs. Överlåtelsen ska gälla inklusive eventuella balansfordringar. Överlåtelsen gäller dock enbart till ett belopp som motsvarar priset på leveransen som fakturerats av oss. Den fordringsandel som vi har överlåtit ska prioriteras

4. Om köparen inkorporerar leveransen eller den nya varan med mark, ska köparen också avstå från, utan att ytterligare särskilda förklaringar krävs, den fordran som köparen erhåller som kompensation för inkorporeringen, till ett belopp som motsvarar priset på leveransen som vi har fakturerat.

5. Köparen ska äga rätt att samla in de fordringar som överlåtits till oss fram till återkallandet. Köparen ska utan dröjsmål vidarebefordra betalningarna för de överlåtna fordringarna upp till beloppet av den säkrade fordran till oss. Om det föreligger berättigade intressen, i synnerhet vid betalningsföreläggande, betalningsinställning, inledande av ett insolvensförfarande, invändning eller välgrundade skäl att anta att köparen är överskuldsatt eller riskerar att bli insolvent, äger vi rätt att återkalla köparens rätt att kräva återbetalning. Dessutom kan vi vid risk för de situationer som nämns ovan efter en lämplig tidsfrist offentliggöra säkerhetsöverlåtelsen, realisera de överlåtna fordringarna samt kräva offentliggörande av säkringsöverlåtelsen från köparen gentemot kunden.

6. Vid hävdandet av ett legitimt intresse ska köparen ge oss den information och lämna över de nödvändiga dokument som krävs för att hävda rättigheterna gentemot köparna.

7. Så länge det finns ett egendomsförbehåll är köparen förbjuden att pantsätta eller säkhetsöverlåta varorna. Vid pantsättning, förverkande eller annat förfogande eller ingripande från utomstående part ska köparen omedelbart underrätta oss. Vidareförsäljning av leveransen eller den nya varan får endast ske till återförsäljare inom ramen för ordinarie affärsverksamhet och endast under förutsättning att betalningen av motvärdet för leveransvaran har erlagts av köparen. Denna måste göra en överenskommelse med köparen om att köparen förvärvar egendomen först i och med denna betalning.

8. I den utsträckning det realiserbara värdet av alla säkerhetsrätter som vi har rätt till överstiger de säkerställda anspråken med mer än 10 % ska vi på köparens begäran frånhända oss motsvarande del av säkerhetsrätterna. Det antas att kraven i föregående mening är uppfyllda om det uppskattade värdet av de säkerheter som vi har rätt till når eller överstiger 150 % av värdet av de säkrade fordringarna. Vi har rätt att välja mellan olika säkerhetsrätter.

9. Om köparen åsidosätter sina skyldigheter, i synnerhet vid försenad betalning, äger vi rätt att utan att ange en frist kräva överlämnande av leveransen eller den nya produkten, och/eller – efter att ha angett en tidsfrist vid behov – att frånträda avtalet; köparen är skyldig att återlämna varan. Vid begäran om återlämning av den levererade varan/nya varan görs inget meddelande om återgång från vår sida, såvida inte detta uttryckligen anges.

X. Jurisdiktion, lagvalsprinciper, dataskydd

1. Platsen för utförande och jurisdiktion för leveranser och betalningar (inbegripet checkar och sedlar) och alla tvister mellan oss och köparen som har sin grund i de köpeavtal som ingåtts oss emellan är vårt företags säte. Vi äger emellertid även rätt att väcka talan mot köparen på den plats där vederbörande är bosatt/där sätet för vederbörandes verksamhet finns.

2. Relationerna mellan de avtalsslutande parterna regleras uteslutande av den lagstiftning som är tillämplig i Förbundsrepubliken Tyskland. Tillämpningen av internationella avtal om köp av lös egendom och FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor av den 11 april 1980 (CISG) undantas.

3. Fullgörandet av de avtal som ingåtts mellan oss och köparen sker i enlighet med lagstadgade bestämmelser, som den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz) och den tyska lagen om telemedier (Telemediengesetz). Vi åtar oss också att verka för att dessa regler följs av de tjänsteleverantörer som vi använder oss av, och de ombud som vi anlitar. Med avseende på detta hänvisar vi till den aktuella versionen av vår integritetspolicy som publiceras på vår hemsida: www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

4. För innehållet i våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller uteslutande den tyska versionen, även om det finns versioner på andra språk.

Publicerat i augusti 2014